Opmaak van een Winwinlening
Gegevens met betrekking tot de begindatum en de duur van de Winwinlening

Hier kunt u terecht om:
Wie komt in aanmerking als kredietnemer

Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke personen, kunnen de Winwinlening enkel aanwenden voor het onderschrijven of volstorten van aandelen van een vennootschap waarvan zij bestuurder of zaakvoerder zijn hetzij voor de verwerving van goederen die zij ter beschikking stellen (d.m.v. huur o.i.d.) aan de rechtspersoon waarvan zij bestuurder of zaakvoerder zijn. Het ontvangen bedrag verder lenen aan hun vennootschap is niet toegelaten.

Voor elk type van kredietnemer is er een aangepast scherm.

Het opstellen van een Winwinleningsakte en aflossingstabel:

Vul de begindatum in van uw lening. Die datum zal ook de startdatum zijn van uw aflossingstabel.

Let op!
  • Om te kunnen genieten van alle jaarlijkse belastingskredieten dient de begindatum van de winwinlening in hetzelfde burgerlijke jaar te vallen als de datum van de ondertekening van de Winwinleningakte.
  • De gelden van de Winwinlening dienen ten laatste op de begindatum van de lening op de bankrekening van de kredietnemer te staan.
  • Als de wettelijke rentevoet van het jaar waarin u de Winwinlening wilt laten aanvangen, nog niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad door de diensten van de Schatkist, kunt u zich nog niet aanmelden. We verzoeken u dan ook om even geduld uit te oefenen.
  • Een origineel exemplaar van de akte en de aflossingstabel moeten binnen drie maanden na ondertekening ter registratie overgemaakt worden aan PMV-Standaardwaarborgen nv (Oude Graanmarkt, 63, 1000 BRUSSEL of via winwinlening@pmv.eu).
  • De registratie van een Winwinlening kan geweigerd en van ambtswege geschrapt worden als bij een controle wordt vastgesteld dat de wettelijke bepalingen niet werden nageleefd.
Gegevens wijzigen

U kunt uw gegevens nog wijzigen zolang u niet op de verzendknop hebt gedrukt. Onderaan op het scherm kunt u gebruik maken van de knop 'Vorige' om terug te keren naar het vorige scherm.

Begindatum van de lening